ترجمه تخصصی زبان انگلیسی به فارسی
ترجمه تخصصی زبان فارسی به انگلیسی
ترجمه تخصصی زبان عربی به فارسی
ترجمه تخصصی زبان فارسی به عربی
ترجمه انواع کتاب
ترجمه مقالاتISI

ترجمه انواع فیلم
پارافایز مقاله(خلاصه سازی)
ترجمه سایت، ایمیل و غیره
ترجمه قراردادهای تجاری
ترجمه انواع مدرک
ویراستاری انواع کتاب و مقاله
ارائه خدمات تایپ، تحقیق، پاورپوینت